• Regulamin konkursu Bezpieczna sowa

BEZPIECZNA SOWA

„Jak sowa dba o swoje bezpieczeństwo?”


Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Jak sowa dba o swoje bezpieczeństwo” (dalej: „Konkurs”)  jest NAREW-ka Przewozy Pasażerskie -Ubezpieczenia Katarzyna Elżbieta Jakubowska NIP 9661330957, REGON 052027961. (dalej: „Organizator”), która odpowiada za obsługę Konkursu działając na zlecenie spółki: PZU S.A. (dalej: „PZU S.A.”) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców   Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000000326045, NIP: 5252449771  (dalej „Sponsor”) oraz Puszczyk Halina Ginszt NIP: 5431751305, REGON: 383075159 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu i nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

3.Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook.com, na profilu
https://www.facebook.com/AgentPZUKatarzynaJakubowska oraz na profilu https://www.facebook.com/ksiegarniapuszczyk

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com ani przez Facebook Inc.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.05.2021r.  o godzinie 12:00, a kończy się dnia 07.06.2021r.. o godzinie 17:00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”)
 • 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe, które obejmują:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniów szkół podstawowych
 1. Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, oraz wieku autora i danych kontaktowych opiekuna: rodzica lub przedszkola/szkoły.
 • 3 Zasady Konkursu

1.Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej na temat jak "sowa dba o swoje bezpieczeństwo". 

2.Prace należy dostarczyć w czasie trwania konkursu do Księgarni Puszczyk (ul Stefana Batorego 34/42 Hajnówka) lub rodzic albo inny pełnoletni członek rodziny może zamieścić zdjęcie pracy  na profilu Facebook Księgarni Puszczyk (https://www.facebook.com/ksiegarniapuszczyk/

lub Agenta PZU Katarzyny Jakubowskiej (https://www.facebook.com/AgentPZUKatarzynaJakubowska)

3.Przesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac oraz podanie do publicznej wiadomości autorów tych prac.

 1. Udział w konkursie osób niepełnoletnich jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna.
 2. Dodanie wykonanego Zadania konkursowego umieszczonego w poście w serwisie Facebook zgodnej z opisem zawartym w ust. 1 powyżej (dalej:  „Zgłoszenie”) jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.
 3. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego w § 1 ust. 6 nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Jedna osoba może przygotować i opublikować w swoim imieniu jedno Zgłoszenie.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniach i komentarzach pod nimi jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. W szczególności zabrania się umieszczania treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, korzystanie z używek oraz treści dyskryminujących. Zabrania się również zamieszczania treści propagujących piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusów oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Zgłoszenia zawierające takie treści będą wykluczone z udziału w Konkursie.
 6. Zgłoszenia naruszające warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu Facebook.com będą wykluczone z udziału w Konkursie.
 • 4 Wyłanianie zwycięzców
 1. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”). Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  a) nie zawiera elementów sprzecznych z prawem,
  b) nie narusza dobrych obyczajów,
  c) nie narusza praw osób trzecich,
  d) nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  e) nie zawiera elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu
  f) nie zawiera wulgaryzmów, innych treści zabronionych, wskazanych w § 3 ust. 8.
 2. Zgłoszenia, które nie spełnią warunków wskazanych ust. 1 powyżej będą wykluczone z udziału w Konkursie, a Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia lub ukrycia.
 3. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyłonienia zwycięzców Konkursu,  Organizator powoła trzyosobową komisję  konkursową (dalej: „Komisja  Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 4. Po dokonaniu Weryfikacji przez Organizatora, Komisja Konkursowa wyłoni 3  (słownie: trzy) osoby w każdej kategorii konkursowej, które stworzą najbardziej kreatywne prace (dalej: „Zwycięzcy”). Przy wyborze Zwycięzców brane będą pod uwagę oryginalność, zgodność z Zadaniem konkursowym, kreatywność, estetyka i dbałość o szczegóły.

5.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w postach na profilach Organizatorów i na stronie internetowej Księgarni Puszczyk w dniu 09.06.2021r do godziny 10:00 poprzez wskazanie imion i nazwisk oraz Zgłoszeń Zwycięzców.

 • 5 Nagrody
 1. Nagrodami są 3 (słownie: trzy) zestawy nagród :
 1. W kategorii 1
 1. a) za pierwsze miejsce: worek-plecak, zestaw kredek, zestaw pierwszej pomocy, naklejki, książeczka Kicia-Kocia (miękkie kartki) z dedykacją Bajanki
 2. b) za drugie miejsce: zestaw kredek , zestaw pierwszej pomocy, „niestraszkowe maziaje”, książeczka Kicia-Kocia (miękkie kartki) z dedykacją Bajanki
 3. c) za trzecie miejsce: zestaw kredek, odblask, książeczka Kicia-Kocia (miękkie kartki) z dedykacją Bajanki
 4. B) W kategorii 2
 5. a) za pierwsze miejsce: plecak,  podkładka pod mysz, rysik z długopisem, pendrive, książeczka „Żubr Pompik „ z serii Wyprawy z podpisem autora.
 6. b) za drugie miejsce: tabliczka mnożenia, zeszyt, smycz, brelok, książeczka „Żubr Pompik „ z serii Wyprawy z podpisem autora.
 7. c) za trzecie miejsce: naklejka, zestaw pierwszej pomocy, zakładka do książki z palemką, książeczka „Żubr Pompik „ z serii Wyprawy z podpisem autora.
 8. C) Każdy uczestnik konkursu, który nie zostanie Zwycięzcą otrzyma nagrodę pocieszenia
 9. Każdy Zwycięzca otrzyma po jednym pakiecie nagród.

3.Nagrody zostaną wręczone osobiście w siedzibie Organizatora lub po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest wysłanie nagród głównych paczkomatem Inpost. .

 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po uzgodnieniu terminu dogodnego dla obu stron. 
 2. W celu rezygnacji z Nagrody należy skorzystać z opcji „Wyślij wiadomość” na Profilu i przesłać wiadomość prywatną z informacją o rezygnacji z Nagrody.
 3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie, o której mowa w ust.2.
 5. Nie jest możliwe przekazanie prawa do Nagrody innej  osobie. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w pieniądzu lub zamiany Nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części  Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 • 6 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
 1. Organizator  zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń pod kątem zawartości treści wskazanych w § 4 ust. 1, na każdym etapie Konkursu oraz po jego  zakończeniu, a w razie stwierdzenia takich treści - do wykluczenia z Konkursu Uczestnika dopuszczającego się naruszenia Regulaminu, w tym pozbawienia prawa do przyznanej Nagrody oraz usunięcia lub ukrycia jego Zgłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
 3. a) nie są autorami zgłoszonych prac;
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu działającego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
  d) nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 4. e) co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
  f) co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu;
  g) co do których uzyska wiarygodną informację, że  nie kwalifikują się do udziału w konkursie z racji wieku
 5. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność na adres:kajakubowska@agentpzu.pl
 6. Organizator o wykluczeniu w Konkursie poinformuje Użytkownika w korespondencji elektronicznej.
 • 7 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

1.Jeśli Zgłoszenie stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z późn. zm.) Rodzic lub opiekun uczestnika oświadcza, że praca plastyczna jest wyłącznie autorstwa podopiecznego i posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.

 1. Z chwilą wysłania Zgłoszenia Uczestnik udziela Sponsorowi nieodpłatnej,   nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na okres trwania Konkursu, na wykorzystywanie utworu w części lub w całości, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie na polach następujących eksploatacji:
 2. a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego, jak i cyfrowego;
 3. b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;
  c) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet.
 4. Z  chwilą uzyskania  tytułu Zwycięzcy zgodnie z § 4 ust. 4, Zwycięzca udziela Sponsorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na okres 5 lat, na wykorzystywanie utworu zawartego w Zgłoszeniu Zwycięzcy w części lub w całości, zarówno samodzielnie, jak  i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 5. a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego, jak i cyfrowego;
 6. b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;
 7. c) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;
 8. d)  wykorzystywanie w działaniach Sponsora w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych  lub promocyjnych  takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 9. Organizator i Sponsor uprawnieni są  do wykonywania praw zależnych do utworu zawartego w Zgłoszeniu Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w  ust. 3 lit. a-d powyżej, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zgłoszeniu w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zgłoszenia, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 10. Zwycięzca wyraża zgodę na wykonywanie przez Sponsora przez czas trwania licencji praw osobistych do utworu zawartego w Zgłoszeniu Zwycięzcy, według potrzeb Sponsora wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania Zgłoszenia, w tym w szczególności na wykorzystywanie utworu zawartego w Zgłoszeniu Zwycięzcy bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Zgłoszenia wykonywał.
 11. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Sponsora, zobowiązuje się podpisać stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające możliwość korzystania ze Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 12. Uczestnik oświadcza, iż Zgłoszenie nie narusza autorskich praw majątkowych bądź osobistych, praw własności przemysłowej, a także innych majątkowych  i osobistych praw osób trzecich, w szczególności praw do wizerunku Zwycięzcy widocznego na zdjęciu przesłanym w ramach Zgłoszenia
 • 8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Katarzyna Jakubowska Agent PZU, ul 3 Maja 47, 17-200 Hajnówka, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania.
 3. Reklamacja powinna zawierać  imię, nazwisko, dokładny  adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), nadanym w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę  składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 6. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 • 9 Dodatkowe informacje
 1. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Konkursem drogą pocztową na adres Organizatora podany w § 1 pkt 1 lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/AgentPZUKatarzynaJakubowska

https://www.facebook.com/ksiegarniapuszczyk

 1. W razie zaistnienia sporu związanego z Konkursem Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a) Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Sądu Polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z Konkursem.
 3. b) Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu związanego z Konkursem.
 4. c) Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu związanego z Konkursem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • 10 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu jest Sponsor.
  2.   Dane osobowe będą przetwarzane:

1)  w celu realizacji Konkursu- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust 1 litera b RODO)

2) w celu ochrony uzasadnionych interesów- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 litera f RODO)

3) w celu spełnienia obowiązków publicznoprawnych – w związku z niezbędnością ich przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przesłanką przetwarzania jest zgoda, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. zleceniobiorcom, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania:

1)  dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Administratora (art. 15 RODO);

2) kopii danych osobowych, których nam dostarczył i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);

3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);

4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO);

5)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO);

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych wysyłając zapytanie na adres e-mail
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl).
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie  https://www.facebook.com/AgentPZUKatarzynaJakubowska 
 2. https://www.facebook.com/ksiegarniapuszczyk
 3. https://ksiegarnia-puszczyk.pl/
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2021r.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, zaś Uczestnicy którzy dokonali Zgłoszenia zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zgłoszeniu, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wycofać swoje Zgłoszenie Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator  oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.
 6. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny